امروز کارهایی را انجام میدهم
که کسی حاضر به انجامش نیست

تا فردا
کارهایی انجام دهم
که کسی قادر به انجامش نیست